vawm-face

Kung ikaw ay nakakaranas ng karahasan sa bahay at hindi ligtas para sa iyo ngayon, hindi mo kailangang harapin ang karahasan at pang-aabuso na mag-isa. Mayroong maraming mga pagpipilian.

Kahit sa panahon ng isang pandemya, kami ay narito para sa iyo. Bukas ang aming mga pinto, at susuportahan ka namin habang tinutukoy mo kung ano ang mga susunod na hakbang na tama para sa iyo.

Mga Serbisyo:

Kung kailangan mo ng isang taong makakausap o ay nag-iisip na umalis, maaari kaming makatulong. Alam namin kung gaano nakakatakot na malagay sa iyong posisyon ngunit mayroong pag-asa. Maaari mong gawin ang lahat ng ito nang palihim at hindi nagpapakilala. Narito kami upang makinig, at suportahan ka.

Kapag handa ka na, tumawag mula sa kahit saan sa GTA 416.863.0511 o Libreng-Tawag sa 1.866.863.0511 Maaari mo ding bisitahin ang isa sa mga link sa ibaba.

vawn-door

idetermine

Tumawag sa 416.533.8538
Teksto: 647.370.8300
Makipag-usap: idetermine.ca

Assaulted Women’s Helpline
(Linya ng Tulong Para Sa Mga Sinalakay na Kababaihan)

Tumawag (GTA): 416.863.0511
Tumawag (Libreng-Tawag): 1.866.863.0511
Makipag-usap: https://www.awhl.org/online-chat

Fem’Aide (Pranses)

Tumawag sa: 1.877.336.2433
Bisitahin ang Website: https://femaide.ca/

Talk4Healing (Mga Katutubong Babae)